Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Tijdschema

Dit Tijdschema voor het begrotingsjaar 2020 bevat de Rijksbegrotingsvoorschriften voor:

  • de verantwoording over de begroting 2019;

  • de uitvoering van de begroting 2020;

  • de begroting 2021.

 

Het Tijdschema is gebaseerd op de voorschriften uit de Comptabiliteitswet 2016.

Het Tijdschema bevat ook een aantal data waarop door de vakdepartementen aanvullende en/of extra-comptabele financiële en verantwoordingsinformatie bij coördinerende andere departementen moet worden aangeleverd.

Tonen

Maart

Verantwoording

02 maart

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

13 maart

Behandeling Nationale Verklaring in de Ministerraad.

13 maart

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

  1. het departementaal jaarverslag 2019;

  2. de ontwerp-slotwet 2019;

  3. de jaarrekening(en) over 2019 van de agentschappen;

  4. het auditrapport 2019.

 

Aantal in te leveren exemplaren:

  • het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

  • de Slotwet in 2-voud op papier en

  • het auditrapport in 2-voud op papier.

 

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

13 maart

Bij de Algemene Rekenkamer en bij voor 15.00 uur Financiën/BZ indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 25 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht dient duidelijk en zichtbaar te worden aangegeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

13 maart

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2019. Het daarvoor benodigde 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 30 januari 2020 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

13 maart

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkingsruimte van open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen.

13 maart

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2019. Het daarvoor benodigde model is op 30 januari 2020 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) RijksrekeningBij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2018. Het daarvoor benodigde model is op 31 januari 2019 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

13 maart

Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De opleverbestanden en aanwijzingen over de gegevensoplevering zijn te vinden op www.cbs.nl/centraleoverheid.

20 maart

MR-behandeling departementale jaarverslagen (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

25 maart

Indien tussen 15 en 25 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op 26 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 26 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 27 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.
­
Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 13 maart).

27 maart

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.