Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Suppletoire begroting 20.. (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties 1e suppletoire
begroting
(3)=(1)+(2)
Stand
1e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20..      
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)      
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)      
2. Totaal operationele kasstroom      
  Totaal investeringen (-/-)      
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)      
3. Totaal investeringkasstroom      
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)      
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)      
  Aflossingen op leningen (-/-)      
  Beroep op leenfaciliteit (+)      
4. Totaal financieringskasstroom      
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. (=1+2+3+4)