Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Baten-lastenagentschap …………………….Suppletoire begroting 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd
Baten      
Omzet moederdepartement      
Omzet overige departementen      
Omzet derden      
Rentebaten      
Vrijval voorzieningen      
Bijzondere baten      
Totaal baten      
       
Lasten      
Apparaatskosten      
Personele kosten      
waarvan eigen personeel      
waarvan inhuur externen      
waarvan overige personele kosten      
Materiële kosten      
waarvan apparaat ICT      
waarvan Bijdrage aan SSO's      
waarvan overige materiële kosten      
Rentelasten      
Afschrijvingskosten      
Materieel      
waarvan apparaat ICT      
waarvan overige materiële afschrijvingskosten      
Immaterieel      
Overige lasten      
waarvan dotaties voorzieningen      
waarvan bijzondere lasten      
Totaal lasten      
       
Saldo van baten en lasten