Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Saldibalans ministerie ………… ultimo maand …… 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)
RHB-code Omschrijving Saldibalans* Uit andere ministeries Totaal generaal
  Liquide middelen:      
  Kassaldi      
  Banksaldi      
  Te verrekenen RHB      
  Derdenrekening      
  Begrotingsuitgaven:      
  Lopend kalenderjaar**      
  Vorige kalenderjaren      
  Begrotingsontvangsten:      
  Lopend kalenderjaar**      
  Vorige kalenderjaren      
  Rekening-courant RHB      
  Te verrekenen met...      
  Overige rekeningen      
  Totaal