Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Openingsbalans per 1 januari 20..(bedragen x € 1.000)
    Definitieve openingsbalans Indicatieve openingsbalans
1) Uitgaven ten laste van de begroting    
3) Liquide middelen    
4) Rekening-courant RHB    
5) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)    
7) Openstaande rechten    
8) Extra-comptabele vorderingen    
9a) Tegenrekening extra-comptabele schulden    
10) Voorschotten    
11a) Tegenrekening openstaande verplichtingen    
12) kasreserve    
  Totaal    
       
2) Ontvangsten ten gunste van de begroting    
       
4a) Rekening-courant RHB    
6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)    
7a) Tegenrekening openstaande rechten    
8a) Tegenrekening extra-comptabele vorderingen    
9) Extra-comptabele schulden    
10a) Tegenrekening voorschotten    
11) Openstaandeverplichtingen    
12a) Tegenrekening kasreserve    
  Totaal