Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Openingsbalans per 1 januari 20..
definitieve openingsbalans indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting t)
Activa    
Immateriële activa    
Materiële activa    
- grond en gebouwen    
- installaties en inventarissen    
- overige materiële vaste activa    
Voorraden    
Debiteuren    
Nog te ontvangen    
Liquide middelen    
Totaal activa    
     
Passiva    
Eigen vermogen    
- exploitatiereserve    
Leningen bij MvF    
Voorzieningen    
Crediteuren    
Nog te betalen    
Totaal passiva