Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
t-2 Stand Slotwet t-1
Vastgestelde begroting,
ontwerpbegroting of
in voorkomende gevallen
de 1e suppletoire begroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
Baten              
Omzet              
waarvan omzet moederdepartement              
waarvan omzet overige departementen              
waarvan omzet derden              
Vrijval voorzieningen              
Bijzondere baten              
Rentebaten              
Totaal baten              
               
Lasten              
Apparaatskosten              
- Personele kosten              
waarvan eigen personeel              
waarvan inhuur externen              
waarvan overige personele kosten              
- Materiële kosten              
waarvan apparaat ICT              
waarvan bijdrage aan SSO's              
waarvan overige materiële kosten              
Afschrijvingskosten              
- Materieel              
waarvan apparaat ICT              
- Immaterieel              
Dotaties voorzieningen              
Overige kosten              
Bijzondere lasten              
Rentelasten              
Totaal lasten              
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening              
Agentschapsdeel Vpb-lasten              
Saldo van baten en lasten