Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000)
t-2 t-1 t  t+1 t+2 t+3 t+4
Verplichtingen              
waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)              
Uitgaven              
waarvan juridisch verplicht (percentage)     %        
Programmauitgaven              
Financieel instrument A              
Financieel instrument B              
Apparaatsuitgaven              
Personele uitgaven              
waarvan eigen personeel              
waarvan inhuur externen              
waarvan overige personele uitgaven              
Materiële uitgaven              
waarvan ICT              
waarvan bijdrage SSO's              
waarvan overige materiele uitgaven              
Programmaontvangsten              
Apparaatsontvangsten