Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Opdrachten

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Inkoop/aanbesteding              
Wordt buiten beschouwing gelaten              
Aangaan verplichting              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Toets behoeftestelling (w.o. budgetcheck) Beoordelen of behoeftestelling doelmatig/rechtmatig/budgettair akkoord is Reservering (verplichtingen- of kasbudget) Reservering (verplichtingen- of kasbudget)  
•Kasbudget: Is er voldoende geld beschikbaar?
•CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartikel wordt geboekt
 
      begrotingsartikel/instrument begrotingsartikel/instrument   Betreft (beleids)opdrachten: Directe bestedingen aan derden voor de inkoop van diverse goederen en diensten (communicatie, voorlichting, projecten, infrastructuur e.d.) ten behoeve van het beleid. Bij een opdracht is sprake van een concreet eindproduct/resultaat (uitbesteding). Hieronder kunnen geen externe inhuur of personele uitgaven vallen. RBV definitie van financiele instrumenten
      Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren. Handelsregister nummering
      rekeningnummer rekeningnummer      
      (korte) omschrijving (korte) omschrijving   van de te leveren goederen of diensten  
    Bestelling/contract/order datum contract datum contract      
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting Juridische verplichting, conform definitie RBV, die is aangegaan einddatum verplichting einddatum verplichting openstaande verplichtingen    
      Bedrag Bedrag   Afhankelijk van (inter)departementale regelgeving of het bedrag vastgelegd moet worden als verplichting. Zo hoeft een bedrag beneden 30.000 euro niet te worden vastgelegd en hoeven ook variabele elementen niet te worden vastgelegd. Verplichtingen = kas regeling
Comptabiliteitswet
               
      Kasraming Kasraming   (meerjarig indien van toepassing) gebaseerd op contractafspraken  
      valutabedrag valutabedrag   Alleen indien hier specifieke aanleiding toe is wordt vreemde valuta opgenomen. Zoals bij DEF en BZ. Regeling departementale begrotingsadministratie
      Omzetbelasting buitenlandse order (indien van toepassing) Omzetbelasting buitenlandse order (indien van toepassing)   Fiscale regelgeving: omzetbelasting tav buitenlandse orders  
      Omzetbelasting terug te vorderen Omzetbelasting terug te vorderen      
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
Betalen              
Betalen Levering levering van de afgesproken prestatie begrotingsartikel/instrument begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
  Prestatieverklaring Opstellen prestatieverklaring waarbij levering wordt getoetst aan de gestelde voorwaarden stamgegevens stamgegevens      
  Factuur Betalingsverzoek leverancier/reverse billing rekeningnummer rekeningnummer      
  Betaling Betaalopdracht na voldoen aan betaalvoorwaarden Factuurnummer Factuurnummer   Evt. Gebruik makend van light verificatie regime  
      verplichtingennummer verplichtingennummer openstaande verplichtingen    
      datum betaling datum betaling      
      bedrag bedrag uitgaven    
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
      Voorschot bedrag Voorschot bedrag openstaande voorschotten indien van toepassing  
Afwikkelen verplichting              
Financieel afwikkelen verplichting Afrekenen voorschot
- vorderen (vs > eindafrekening)
- betalen (vs < eindafrekening)
- neutraliseren (vs = eindafrekening)
Bij eindafrekening - indien er sprake is van voorschotbetalingen - nabetalen, vorderen of verrekenen voorschot zie processtap vorderen of betalen   openstaande voorschotten   Factuureisen belastingdienst
  Afwikkelen verplichting Verplichting wordt afgesloten     openstaande verplichtingen    
Jaarafsluiting              
  Stand saldibalans bepalen Toetsen of verplichting terecht open staat:
- Terecht open -> doorschuiven kasraming
- onterecht open -> afboeken verplichting
Zie processtap aangaan of bijstellen verplichtingen of financieel afwikkelen verplichting        
Instellen vordering (wordt apart uitgewerkt)              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
               
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
               
               
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.            
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering            
Open tabel in nieuwe pagina