Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bijdrage Sociale Fondsen

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Aanvraag behandelen              
Drie typen bijdragen worden onderscheiden:
1) rijksBijdragen In de Kosten heffingsKortingen (BIKK)
2) Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds
3) Rijksbijdrage ANW-tegemoetkomingen
  Dit betreft de behandeling van een aanvraag voor een bijdrage, een bijdrage n.a.v. een afspraak i.h.k.v. een (management)cyclus of een bijdrage die krachtens een wettelijk voorschrift kan worden toegekend.       Na berekening van de bijdragen (bij Centraal Economisch Plan) worden deze vastgesteld door de Ministers van SZW en VWS. De besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant, daarna dient de SVB aanvragen in. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
  Budgetcheck Registratie van conceptbeschikking, toetsen beschikbaar verplichtingen en kas budget         Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)
            Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen sprake zal zijn van vorderingen  
  (Concept) beschikking beoordelen (financiële adm). Beoordelen op doelmatigheid en rechtmatigheid op basis van bestuurlijk gemaakte afspraken e.d.         Comptabiliteitswet
              Verplichtingen = kas regeling
Verlenen (verstrekken van bijdrage)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting Uitgaande beschikking/brief geautoriseerd door gemandateerde. Stamgegevens Stamgegevens   •Stortingen lopen via de rek courant die betrokken ministeries en de SVB aanhouden bij de Rijkshoofdboekhouding (schatkistbankieren).
•Bijstelling vindt alleen plaats bij bijdrage 1 (Bikk) na de oplevering van de Macro Economische Verkenningen.
RBV definitie van financiele instrumenten
      Datum ontvangst Datum ontvangst      
      IRC Nummer IRC Nummer      
      Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument      
      Kasritme Kasritme      
      Korte omschrijving Korte omschrijving      
      Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
      Einddatum bijdrage Einddatum bijdrage      
      Verplichtingnummer Verplichtingnummer     Verplichtingen = kas regeling
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag      
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ     Regeling departementale begrotingsadministratie
Betalen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling gebaseerd op de afgegeven beschikking   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     Artikel 4 comptabiliteitswet,
      Datum betaling Datum betaling      
      bedrag bedrag      
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
      stamgegevens stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen van de bijdrage              
            •Tav de rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds:
Het positieve of negatieve saldo van het fonds wordt meegenomen bij de berekening van de rijksbijdrage jaar t+1.
•Er is geen sprake van een specifieke verantwoording van deze rijksbijdrage of decharge.
•Een vaststelling/afrekening/vordering is bij geen van de genoemde rijksbijdragen aan de orde.
RBV definitie van financiele instrumenten
Open tabel in nieuwe pagina