Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bijdrage Agentschappen

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Verlenen (verstrekken van bijdrage)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Budgetcheck Registratie van (Concept) Opdrachtbrief, toetsen beschikbaar verpl. En kas budget Reservering verplichtingen en kasbudget     •het bedrag van de verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriele regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze
•vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die in dat jaar danwel in een later jaar tot uitgaven leidt of kan leiden.
•Kasbudget: Is er voldoende geld beschikbaar
CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartike wordt geboekt
Verplichtingen = kas regeling
  (Concept) Opdrachtbrief beoordelen (financiële adm). Beoordelen op doelmatigheid en rechtmatigheid op basis van bestuurlijk gemaakte afspraken e.d. Ook check of de aanvraag enkel Apparaat betreft.         Comptabiliteitswet
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting   Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren. Handelsregister nummering
      Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
      Kasritme Kasritme      
      Korte omschrijving Korte omschrijving      
    Uitgaande beschikking/brief geautoriseerd door gemandateerde. Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
      Einddatum van de bijdrage Einddatum van de bijdrage   Meestal betreft het een jaarcyclus  
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening      
      Verplichtingnummer Verplichtingnummer      
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen Verschil in resultaat bij vastleggen Verpl=Kas en vastleggen verplichting vooraf (evt.meerjarig) Verplichtingen = kas regeling
      Kasraming Kasraming     Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
Betalen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager of op basis van afgegeven beschikking   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen   Artikel 4 comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven   Artikel 15 regeling Agentschappen
      bedrag bedrag      
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ   Departementen gaan hier verschillend mee om; o.a. SZW boekt de agentschapsbijdrage als een voorschot, VenJ niet. I&M boekt bijdrage aan eigen agentschappen (RWS,KNMI, NEA, ILT) niet als voorschot, bijdragen aan niet I&M agentschappen (bv. RVO, RIVM) worden wel als voorschot geboekt.  
      Grootboekrekening voorschotten Grootboekrekening voorschotten Openstaande voorschotten    
      stamgegevens stamgegevens      
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen bijdrage              
Financieel afwikkelen vorderen (verantwoording) Ontvangen verantwoording           Hier is doorgaans sprake van een product van de managementcyclus binnen het Agentschap
  Beoordeling door opdrachtgever/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
  Opstellen van concept instemmingsbrief (?)   Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen Geautoriseerde instemmingsbrief (?) door gemandateerde definitief bedrag definitief bedrag      
      stamgegevens stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
  Vaststellen saldo; Nul, eindbetaling dan wel een vordering Indien de afrekening ongelijk is aan 0, dan ontstaat een nabetaling of vordering Zie processtap betalingen of vordering     Indien gebruik wordt gemaakt van voorschotten wordt er afgerekend
Indien geen gebruik wordt gemaakt van voorschotten zal er worden verrekend
 
    Verplichting wordt afgesloten en eventuele voorschotten worden afgewikkeld.     Openstaande voorschotten openstaande verplichtingen Indien gebruik wordt gemaakt van voorschotten wordt er afgerekend
Indien geen gebruik wordt gemaakt van voorschotten zal er worden verrekend
 
Instellen vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.            
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering            
Open tabel in nieuwe pagina