Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

De inrichting van de Rijksbegroting

Artikelen 2.1, 2.9, 2.10 tot en met 2.12 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

Thans zijn onderstaande begrotingen en fondsen ingesteld:

 1. Begrotingen:

  1. I De Koning (Ministerie van Algemene Zaken);

  2. IIa Staten-Generaal (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  3. IIb Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gpuverneurs en de Kiesraad (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  4. III Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Ministerie van Algemene Zaken);

  5. IV Koninkrijksrelaties en Bes fonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  6. V Buitenlandse Zaken (Ministerie van Buitenlandse Zaken);

  7. VI Justitie en Veiligheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie);

  8. VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  9. VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);

  10. IX Financiën en Nationale Schuld (Ministerie van Financiën);

  11. X Defensie (Ministerie van Defensie);

  12. XII Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);

  13. XIII Economische Zaken en Klimaat (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat);

  14. XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie vanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

  15. XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);

  16. XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport);

  17. XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Ministerie van Buitenlandse Zaken);

   
 2. Begrotingsfondsen:

  1. Infrastructuurfonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter A, nummer 55];

  2. Gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter B, nr. 50];

  3. Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter C, nr. 51];

  4. Fonds economische structuurversterking; [letter D, nr. 56; dit fonds wordt met ingang van 2011 in beginsel niet meer gebruikt].

  5. Diergezondheidsfonfs (Ministerie van Economische Zaken)[letter F, nr. 58]:

  6. BES Fonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties) [letter H, nr. 64]

  7. Deltafonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter J, nr. 65].

   
 

Toelichting

 • Tussen haakjes staat welk departement de begroting beheert.

 • De tussen haken geplaatste nummers bij de begrotingsfondsen verwijzen naar de nummers die daaraan in het IBOS zijn toegekend. Deze nummers worden in de begrotings- en verantwoordingsstukken die naar de Staten-Generaal gaan niet gebruikt. In de contacten met de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden de tussen haken geplaatste letters A tot en met J bij de begrotingsfondsen gehanteerd.