Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begrotin
g
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)
Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20..        
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)        
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)        
2. Totaal operationele kasstroom        
  Totaal investeringen (-/-)        
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)        
3. Totaal investeringkasstroom        
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)        
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)        
  Aflossingen op leningen (-/-)        
  Beroep op leenfaciliteit (+)        
4. Totaal financieringskasstroom        
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. (=1+2+3+4)