Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd
Baten        
Omzet moederdepartement        
Omzet overige departementen        
Omzet derden        
Rentebaten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere baten        
Totaal baten        
         
Lasten        
Apparaatskosten        
- Personele kosten        
Waarvan eigen personeel        
Waarvan inhuur externen        
Waarvan overige personele kosten        
- Materiële kosten        
Waarvan apparaat ICT        
Waarvan bijdrage aan SSO's        
Waarvan overige materiële kosten        
Rentelasten        
Afschrijvingskosten        
- Materieel        
Waarvan apparaat ICT        
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten        
- Immaterieel        
Overige lasten        
- Dotaties voorzieningen        
- Bijzondere lasten        
Totaal lasten        
         
Saldo van baten en lasten