Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

4.83 - Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting

Model:

  Stand ontwerp-begroting 20xx incl. NvW Mutaties
incidentele suppletoire
begroting
Stand
incidentele suppletoire
begroting

Mutatie t+1 Mutatie t+2 Mutatie t+3 Mutatie t+4
Verplichtingen               
Waarvan garantieverplichtingen               
Waarvan overige verplichtingen              
                
Uitgaven               
Waarvan juridisch verplicht (percentage)               
                
Subsidies(-regelingen)               
-               
Leningen               
-               
-               
Garanties               
-               
-               
Bekostiging               
-               
-               
Inkomensoverdrachten               
-               
-               
Opdrachten               
-               
-               
Bijdragen aan agentschappen               
-               
-               
Bijdragen aan ZBO's/RWT's               
-               
-               
Bijdragen aan medeoverheden               
-               
-               
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties               
-               
-               
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken               
-               
-               
Bijdragen aan sociale fondsen               
-               
-               
Ontvangsten               

Toelichting

  1. De incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstellen hebben (conform de motie van Walsem Kamerstukken II, 26.573, nr. 55) in de artikelsgewijze toelichting eenzelfde structuur als de ’budgettaire gevolgen van beleid’ tabel van de ontwerpbegroting.

  2. De verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenbedragen worden gegeven voor het lopende begrotingsjaar t.

  3. Verplichtingen en garantieverplichtingen: in deze tabel wordt het totaal volume van alle uitstaande garanties gerapporteerd. Indien op een beleidsartikel zowel sprake is van “gewone” verplichtingen als garantieverplichtingen worden de garantieverplichtingen apart in de tabel Budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerd. NB: gewone verplichtingen komen in het algemeen voor 100% tot betaling; garantieverplichtingen komen slechts tot betaling onder vooraf bepaalde voorwaarden).

  4. Juridisch verplichte uitgaven: van de ramingen van de uitgaven wordt vermeld – in percentages – welk deel daarvan juridisch is verplicht. Als peildatum voor de omvang van de juridische verplichtingen wordt de ingangsdatum van de incidentele suppletoire begroting genomen.

  5. Bovenstaand model is gebaseerd op de situatie dat de incidentele suppletoire begroting vóór 1e suppletoire begroting wordt ingediend. Indien de incidentele suppletoire begroting na de 1e suppletoire begroting wordt ingediend en vóór de 2e suppletoire begroting, dan wordt tussen de kolom ‘Vastgestelde begroting na NvW’ en de kolom ‘Mutaties incidentele suppletoire begroting’ een kolom ‘Stand 1e suppletoire begroting’ opgenomen.

  6. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten per beleidsartikel (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak per mutatie afzonderlijk toegelicht, waarbij zoveel mogelijk met PxQ gegevens wordt onderbouwd. Let op: de ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro zijn en waarbij de begrotingswet als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

 
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 10
=> 1000 10 20