Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

4.62 - Amendement wijziging bedragen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van …… (..) voor het jaar 20..

AMENDEMENT VAN HET LID …

Ontvangen ………………

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

Artikel X wordt vervangen door:

Wijziging artikel X (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Subsidies      
  Leningen      
  Garanties      
  Bekostiging      
  Inkomensoverdrachten      
  Opdrachten      
  Bijdragen aan agentschappen      
  Bijdragen aan ZBO's/RWT's      
  Bijdragen aan medeoverheden      
  Bijdragen aan (inter)nationale organisaties      
  Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken      
  Bijdragen aan sociale fondsen      
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

Dit model kan worden gebruikt om aan een beleidsartikel één of meer instrumenten toe te voegen, hier een budget aan te koppelen of er een afzonderlijk artikelonderdeel van te maken. Door de artikelonderdelen in de begrotingsstaat op te nemen, wordt het nieuwe instrument met bijbehorend budget ook door de Tweede Kamer geautoriseerd; compensatie vindt plaats binnen het artikel. In dit model kan het bedrag op artikelniveau ongewijzigd blijven, maar een combinatie met een verlaging of een verhoging is op deze wijze ook mogelijk. Het is gebruikelijk, maar formeel niet verplicht, dat de Tweede Kamer voor wijzigingen zelf dekking aandraagt. In het amendement moeten alle artikelonderdelen van het geamendeerde begrotingsartikel worden opgenomen en niet alleen het artikelonderdeel dat aan het begrotingsartikel wordt toegevoegd.

Indien de Tweede Kamer de begroting via dit model amendeert, moet een minister ook voor een verschuiving tussen artikelonderdelen de Tweede Kamer om autorisatie vooraf verzoeken. Dergelijke verzoeken vinden normaal gesproken plaats in de suppletoire begroting bij Voorjaarsnota en/of Najaarsnota.