Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

1.36 - Bijlage Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Model:

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder ministerie.....)
Naam organisatie RWT ZBO Functie Begrotingsartikel Begrotingsramingen Verwijzing (URL-link)
naar website RWT/ZBO
Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet
               
               
               
               
Open tabel in nieuwe pagina
Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
Naam organisatie Ministerie RWT ZBO Functie Begrotingsartikel Begrotingsramingen Verwijzing (URL-link)
naar website RWT/ZBO
               
               
               
               
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. Deze bijlage bevat in elk geval een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s van het desbetreffende moederdepartement (dus niet alleen begrotingsgefinancierde ZBO’s/RWT’s). Dit betekent dat ook de ZBO’s die niet onder de Kaderwet ZBO vallen een onderdeel van het overzicht uitmaken. Indien deze ZBO’s en RWT’s uit de departementale begroting een bijdrage ontvangen, wordt tevens aangegeven ten laste van welk beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO of de RWT komt. Deze bijdrage kan zowel programma als apparaatsuitgaven bevatten. Voor een volledig beeld inzake de financieringsstromen bij begrotingsgefinancierde ZBO’s/RWT’s (begroting, premies, tarieven of een combinatie), dienen departementen een verwijzing op te nemen naar de departementale verantwoording van het voorgaande jaar naar model 3.40 alwaar deze stromen worden uitgesplitst.

 2. De bijdragen aan RWT’s en ZBO’s die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen, worden in een apart overzicht opgenomen. De bijdragen worden niet meerjarig opgenomen. Het Ministerie van Financiën kan, indien gewenst deze meerjarige gegevens opvragen bij de departementen.

 3. RWT: alleen een kruisje (X) plaatsen als de organisatie een RWT is.

 4. ZBO: alleen een kruisje (X) plaatsen als de organisatie een ZBO is.

 5. In het geval dat een ZBO ook RWT is, dan beide hokjes aankruisen.

 6. Functie: de belangrijkste publieke (wettelijk geregelde taken) van het ZBO en de RWT in maximaal 100 woorden beschrijven.

 7. Begrotingsartikel(en): artikelen noemen op basis waarvan het begrotingsgeld wordt verstrekt.

 8. Begrotingsramingen: begrotingsramingen voor het volgende jaar.

 9. Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO: link naar de websites van betreffende organisatie.

 10. ZBO's die vallen onder de Kaderwet ZBO worden volgens artikel 39 van betreffende wet iedere vijf jaar geëvalueerd door de verantwoordelijke minister op doeltreffendheid en de doelmatigheid van het functioneren. Een verslag hiervan wordt aan de Tweede Kamer verzonden. In deze kolom wordt een hyperlink opgenomen naar uitgevoerde evaluatie. Indien evaluatie niet is uitgevoerd, wordt aangegeven waarom niet. Indien ZBO niet onder de Kaderwet ZBO valt, of een uitzondering heeft op artikel 39, dan volstaat 'evaluatieplicht niet van toepassing'.

 11. Indien evaluatie nog niet is uitgevoerd, wordt vermeld wanneer evaluatie is voorzien. Indien ZBO niet onder de Kaderwet valt, of een uitzondering heeft op artikel 39, dan volstaat 'evaluatieplicht niet van toepassing'.