Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Leningen

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Lening/Kredietaanvraag behandelen              
    0) Publiekrechtelijke lening aan rechtspersonen (subsidie met terugbetaling via negatieve vaststelling).
Deze wordt hier niet uitgewerkt aangezien deze financiering te zien is als subsidie.
      Discussie inzake verplichtstellen van KVK/BSN. BSN mits 'BBP proof'. Voorleggen eventueel aan stuurgroep of besluiten dat alleen onderscheid tussen bedrijven en personen gemaakt moet kunnen worden. Noot: Buitenlandse bedrijven hebben geen kvk nummer maar zijn hier gekoppeld aan een Nederlandse moeder i.v.m. garantstelling.  
    1) Publiekrechtelijke lening aan natuurlijke personen (met inkomensoverdracht)
Dit betreft een aanvraag die in behandeling wordt genomen na de eerste selectie. Deze is rechtstreeks aan een natuurlijk persoon.
         
    2) Privaatrechtelijke lening, deze kan marktconform zijn of niet marktconform (o.a. vanwege rentepercentage). Dit betreft een aanvraag die in behandeling wordt genomen na de eerste selectie.
Deze kan zijn:
A) rechtstreeks aan een rechtspersoon of

B) aan een door DNB geaccrediteerde financier/intermediair (rechtspersoon).

Dit onderscheid is van belang omdat door rechtstreekse partijen sneller aan de informatiebehoefte voldaan kan worden.
In geval zaken wordt gedaan met een intermediair loopt dit moeizamer.
      Hier kunnen ook leningen onder vallen aan buitenlandse overheden (bv in het kader van financiering van NL aanbiedingen op tenders van infrastructurele werken)  
      Stamgegevens Stamgegevens   Discussie inzake verplichtstellen van BSN. Voorleggen eventueel aan stuurgroep  
      Datum ontvangst Datum ontvangst      
Verlenen (verstrekken van krediet/lening)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Concept beschikking beoordelen (type 2A of 2B) op doelmatigheid en rechtmatigheid. Staatsteun (nvt bij marktconforme lening), specifieke regeling en gewenste zekerheden. Registratie van conceptbeschikking. Ad 1) geen toets verplichtingen budget. Ad 2) wel toets beschikbaar verplichting budget. Aflossingsschema Aflossingsschema   Betreft verplichtingen: het bedrag van de verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriele regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die in dat jaar danwel in een later jaar tot uitgaven leidt of kan leiden. CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartike wordt geboekt Verplichtingen = kas regeling
Regeling departementale begrotingsadministratie
      Capital calls Capital calls      
      Vergoedingssystematiek Vergoedingssystematiek      
        Aflossingsbedrag      
  Toetsing regelgeving i.h.k.v. staatsteun Vastleggen in dossier toets staatsteun (voorzover het een niet marktconforme lening betreft) Stamgegevens Stamgegevens     Handelsregisternummering
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel / instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
      Korte omschrijving Korte omschrijving      
    Uitgaande beschikking geautoriseerd door gemandateerd. Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)     Comptabiliteitswet
    En of contract, wederzijds geautoriseerd en vwb de leningverstrekker door gemandateerde. Contract Contract      
      Einddatum lening/krediet Einddatum lening/krediet      
      Verplichting Verplichting Openstaande verplichtingen   Verplichtingen = kas regeling
      Kasraming Kasraming   Meerjarig indien van toepassing, gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager. Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
    ad 2) Zekerheden administratie Waardering zekerheden Waardering zekerheden Garanties of zekerheden in de toelichting op de jaarcijfers Indien van toepassing; type zekerheid, bijvoorbeeld onderpand, wordt niet in de Fin. Administratie opgenomen, wel in het dossier.  
Betalen van krediet              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betalen op verzoek in combinatie met liquiditeitsbehoefte of op basis van afgegeven beschikking in combinatie met milestones (omvat ook stoppen of slagen studie) Begroting en of liquiditeitsplanning zijn onderdeel van de aanvraag en worden tussentijds aan de kredietontvanger gevraagd. Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen   Artikel 4 comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Vordering    
      Bedrag Bedrag Uitgaven    
      Stamgegevens Stamgegevens      
Afwikkelen lening/krediet              
Financieel afwikkelen vorderingen (verantwoording) Afhankelijk van specifieke regeling, de prestatie, verslag, bestuurlijke verantwoording, controleverklaring van externe accountant •Bij ondernemingsfinanciering (bulk van kredietverstrekking) is geen sprake van een eindafrekening.
•Bij projecfinanciering is vaststelling én eindafrekening nodig.
Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande vorderingen Indien toegekend bedrag niet volledig is opgenomen moet er nog een intrekking worden verwerkt in de verplichtingen administratie  
  Beoordeling door budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
      Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
  Eindbetaling/vordering. Vordering is resultante van een kredietverschaffing en de daaraan gekoppelde terugbetaling. Na eindafrekening ontstaat een direct opeisbare vordering of er gebeurt niets (afwikkelen lening) Zie processtap betalen of vorderen     Bij ondernemingsfinanciering (bulk van kredietverstrekking) is vaststelling of aan de eisen is voldaan niet nodig. Nadat de laatste euro is terugontvangen kan het dossier worden gesloten. Bij projecfinanciering is vaststelling wel nodig.  
    Verplichting wordt afgesloten en voorschotten (indien van toepassing) worden afgeboekt          
  Betreft
a) aflossing (hoofdsom en rente),
b) opboeken rente en
c) evt opboeking resultaatvergoeding (de zgn up-side)
  Vorderingenbedrag Vorderingenbedrag Openstaande vorderingen   Regeling kwijtschelding en buiteninvorderingstelling 2014
      Aflossingsbedrag Aflossingsbedrag      
      Rente ontvangst Rente ontvangst      
      Bedrag resultaatvergoeding Bedrag resultaatvergoeding      
Beheer vorderingen              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen   Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
      Lening/kredietnummer Lening/kredietnummer   Voor leningen specifieke data zijn hier opgenomen Artikel 6:150-154 van het BW (subrogatie)
      Rentedatum Rentedatum   Voor leningen specifieke data zijn hier opgenomen Artikel 7:866 lid 1, waarin wordt verwezen naar artikel 6:10 BW (combinatie van regres en subrogatie)
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering conform relevante regelgeving en publiek of privaatrecht, crediteuren akkoord. Beschikking ingeval van kwijtschelding Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)   Voor leningen specifieke data zijn hier opgenomen  
Open tabel in nieuwe pagina