Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Garanties

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt
Garantie aanvraag behandelen            
           
1. Met het financiele instrument garanties wordt bedoeld het geraamde bedrag dat het departement verwacht uit te geven omdat een afgegeven garantie in werking treedt. Het betreft dus de te verwachte uitstroom van gelden.
2. Een borgstelling is een garantie (aan een financier) met nader uitgewerkte voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de soort en aard van de transacties tussen geldgever en geldnemer, het te voeren beheer door de financier, het risicoprofiel van de geldverstrekkingen, etc.
Voorbeeld: Borgstelling MKB krediet. Het VB-instrument garanties gaat over de gedane uitgaven in verband met een garantstelling, niet over de garantie zelf of de garantieverplichtingen.
Aanvraag behandelen            
    Dit betreft een aanvraag die in behandeling wordt genomen na de eerste selectie. Deze verloopt altijd via een professionele financier / intermediair. Stamgegevens Stamgegevens   Buitenlandse bedrijven hebben geen kvk nummer maar zijn hier gekoppeld aan een Nederlandse moeder i.v.m. garantstelling.
      Datum ontvangst Datum ontvangst    
Verlenen (verstrekken van garantie)            
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Concept overeenkomst beoordelen op doelmatigheid en rechtmatigheid. Staatsteun (nvt bij marktconforme garantie), specifieke regeling en gewenste zekerheden. Registratie van conceptovereenkomst, toetsen beschikbaar verplichtingenbudget. Toets staatssteun in dossier vastleggen (voor zover het een niet marktconforme lening betreft). Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag   Een garantieverplichting dient op dezelfde manier in de financiele administratie te worden verwerkt als 'gewone' onvoorwaardelijke verplichtingen
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting. Contract, wederzijds geautoriseerd en vwb de leningverstrekker door gemandateerde (autorisatie). Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument    
      Korte omschrijving Korte omschrijving    
      Datum contract Datum contract    
      Einddatum garantstelling Einddatum garantstelling    
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening    
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen  
      Kasraming Kasraming   Op basis van pronose van verliezen op de hele portefeuille in een bepaald jaar.
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ    
Bijzonder beheer            
Beheer van garantieverplichtingen Aanpassen van de contractvoorwaarden In de beheerfase vindt actief beheer plaats, waarbij het zeer goed denkbaar is dat (in het belang van alle betrokken partijen) contractvoorwaarden worden bijgesteld. Aangepast aflossingsschema en/of vergoedingensystematiek.   Openstaande verplichtingen  
Betalen van garantie (claim)            
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Het inroepen van de garantie door de partij aan wie de garantie is afgegeven.   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen Iedere verliesdeclaratie leidt tot het opboeken van een vordering. Gedurende een zekere, in de regeling bepaalde periode, wordt gemonitord of er nog een bedrag kan worden verhaald (regres). Deze monitoring vindt actief plaats vanuit de professionele financier / intermediair.
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven  
  Vrijval verplichting volgend uit aflosschema   Bedrag Bedrag   De betalingen op de garantie hoort ten laste te komen van hetzelfde begrotingsartikel als waar de verplichtingen is vastgelegd.
      Grootboekrekening vorderingen Grootboekrekening vorderingen Openstaande vorderingen.  
      Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.
Vaststellen garantie            
Financieel afwikkelen vorderen (verantwoording) Vaststellen garantie Betreft het vaststellen van de variabele vergoeding. In alle gevallen waarin er geen sprake is van een variabele vergoeding is er ook geen sprake van een vaststelling. Definitief bedrag Definitief bedrag Openstaande vorderingen.  
      Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument    
      Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)    
Beheer vordering            
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Vordering is resultante van uitbetaling op garanties, vergoeding voor garanties en eventueel regres bij een claim          
  Betreft a) provisies, b) inroepen garanties c) regres          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument        
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning en of schuldenregeling.          
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering conform relevante regelgeving en publiek of privaatrecht, crediteuren akkoord.          
Open tabel in nieuwe pagina