Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Begrotingsreserve

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
        Begrotingsreserve is een voorziening die door een ministerie op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën wordt aangehouden. Geoormerkt houdt in dat de reserve voor een bepaald doel wordt aangehouden. Het gaat om een interne budgettaire voorziening of reserve binnen de Rijksbegroting.   Begrotingsreserve is geen financieel instrument uit VB. Informatievoorziening SG, MIN.FIN (IRF)en RHB. TOETSINGSKADER (zie regelgeving toetsingskader). CW artikel 5
              ComptabeleCanonvanhetRijk
               
Voorstel tot goedkeuring van een begrotingsreserve tot aan instemming IRF Voorstel tot instellen begrotingsreserve Een voorstel tot het instellen van een begrotingsreserve wordt door het vakdepartement bij het ministerie van Financiën (IRF) ingediend. Vastlegging van de gegegevens in een (sub)systeem van het Departement (indien van toepassing: looptijd, doel, aanleiding).     Aangeven indien er eventuele koppelingen of relaties zijn naar andere instrumenten (oa leningen, garanties, subsidies). Voor aanvragen van een begrotingsreserve bij IRF is geen vast format/formulier beschikbaar. ComptabeleCanonvanhetRijk
               
Inrichting van een begrotingsreserve Instelling ná accoord Minister van Financiën (IRF) Er is een schriftelijke instemming nodig van het IRF van een meerjarige begrotingsreserve.
Het voorstel wordt getoetst aan de hand van 4 criteria.
•Fluctuerende uitgaven over de jaargrens
•Budgettairre beheersbaarheid
•1 begrotingsreserve, 1 doel, 1 artikel
•Volledige Ministriële verantwoordelijkheid
Voorwaarden:
•Budgetrecht dient gerespecteerd te worden
•Toevoegingen alléén in jaar van reservering
•begrotingsmutatie is neutraal tav uitgavenkader
•De Min. Van F. kan afromingsvoorwaarden stellen
•In beginsel geen rentevergoeding
Ná schriftelijk toestemming van een begrotingsreserve worden onderstaande data vastgelegd/aangemaakt:
•RHB-Rekening en bijbehorende bankboeken, balans en-grootboekrekening voor de Begrotingsreserve en eventueel begrotingsartikelen voor uitgaven/ontvangsten.
•De brondocumenten mbt schriftelijke toestemming worden vastleggen in het daarvoor gehanteerde subsysteem.
  Saldo reserve wordt benoemd in de Toelichting van de Departementale Saldibalans (Credit).   CW artikel 18en54
               
Mutatie op begrotingsreserve Toevoegingen en onttrekkingen lopen over de begroting van een Departement en komen ten gunste/ten laste van de Begrotingsreserve. Toevoegingen en onttrekkingen lopen over de begroting van een Departement en komen ten gunste/ten laste van de Begrotingsreserve.
Bij RHB wordt hiervoor een verrekenstuk (Rijksbetaalstuk) ingediend.
Mutatiedatum, korte omschrijving, bedrag en grootboekrekening (en). Tevens verwerking in genoemd subsysteem. De begrotingsregels zijn de budgettaire spelregels waaraan de Nederlandse regering en de coalitiepartijen die de regering steunen, zich aan het begin van een vierjarige regeringsperiode committeren om een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. Saldo reserve wordt benoemd in de Toelichting van de Departementale Saldibalans (Credit). Toevoegingen en onttrekkingen, welke ten gunste of ten laste van de begroting komen, aan een Begrotingsreserve is relevant voor het uitgavenkader en/of voor het EMU-saldo. In de risicoparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de volumestand en de horizontale ontwikkeling van de begrotingsreserve. Zie hiervoor de instructies in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV). CW artikel 3lid1
            De reserve wordt op zich niet in IBOS opgenomen.
•De mutaties van de reserve vinden momenteel pas in jaar t + 1 plaats waardoor dit alleen in het jaarverslag tot uitdrukking komt.
•Hier loopt wel momenteel discussie over, de Kamer vindt dat ze dan te laat zijn geinformeerd.
•Het verloop van de mutaties komt in de toelichting op de beleidsartikelen
rijksbegrotingjaarverslag
              Toetsingskaderrisicoregeling2
               
Afsluiten en opheffen van een begrotingsreserve. - Vakdepartement geeft aan dat de Begrotingsreserve wordt beëindigd en verzoekt de RHB de betreffende RC leeg te boeken.   Mutatiedatum, korte omschrijving, bedrag en grootboekrekening (en). Tevens verwerking in genoemd subsysteem.   Opheffing van de Begrotingsreserve verwerken.   CWartikel3lid1
  - Vakdepartement geeft aan naar welke RC een eventueel saldo moet worden overgeboekt.            
  - RHB heft de RC op, nadat de saldi zijn overgemaakt.            
  - Het Vakdepartement neemt in zijn verantwoordingsstukken de beëindiging vamn de Begrotingsreserve op.            
Open tabel in nieuwe pagina