Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 17 oktober t/m 17 november

Voorbereiding

22 oktober

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering  en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing. (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

31 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2019 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

Uitvoering

22 oktober

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 29-10-2018 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket ).

15 november

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober (zie model 4.54).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in oktober op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16 november

Bij Financiën/BBH indienen van de tweede suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2018 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

Verantwoording

Geen data gevonden.

RBV 2018

Op deze site vindt u de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2017, de uitvoering van de begroting 2018 en de voorbereiding van de begroting 2019.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen 

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.