Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2015

De inrichting van de Rijksbegroting

Relevante CW-artikelen:

Artikel 1

Artikel 9

Bepalingen

Op grond van artikelen 1 en 9 zijn thans de onderstaande begrotingen en fondsen ingesteld:

 1. Begrotingen:

  1. I De Koning (Ministerie van Algemene Zaken);

  2. IIa Staten-Generaal (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  3. IIb Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  4. III Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Ministerie van Algemene Zaken);

  5. IV Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  6. V Buitenlandse Zaken (Ministerie van Buitenlandse Zaken);

  7. VI Veiligheid en Justitie (Ministerie van Veiligheid en Justitie);

  8. VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  9. VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);

  10. IXA Nationale Schuld (Ministerie van Financiën);

  11. IXB Financiën en Nationale Schuld (Ministerie van Financiën)

  12. X Defensie (Ministerie van Defensie);

  13. XII Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu);

  14. XIII Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken);

  15. XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);

  16. XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport);

  17. XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Ministerie van Buitenlandse Zaken);

  18. XVIII Wonen en Rijksdienst (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

   
 2. Begrotingsfondsen:

  1. Infrastructuurfonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter A, nummer 55];

  2. Gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter B, nr. 50];

  3. Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter C, nr. 51];

  4. Fonds economische structuurversterking; [letter D, nr. 56; Dit fonds wordt met ingang van 2011 in beginsel niet meer gebruikt].

  5. Diergezondheidsfonds (Ministerie van Economische Zaken) [letter F, nr. 58];

  6. Bes Fonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter H, nr. 64];

  7. Deltafonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter J, nr. 65].

   
 

Toelichting

 • Tussen haakjes staat welk departement de begroting beheert.

 • De tussen haken geplaatste nummers bij de begrotingsfondsen verwijzen naar de nummers die daaraan in het IBOS zijn toegekend. Deze nummers worden in de begrotings- en verantwoordingsstukken die naar de Staten-Generaal gaan niet gebruikt. In de contacten met de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden de tussen haken geplaatste letters A tot en met J bij de begrotingsfondsen gehanteerd.