Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Wijzigingen

Juli

09 juli

2013-07-09—Aanpassingen in het kader van toezeggingen apparaat

De modellen 1.33c en 1.34b zijn aangepast naar aanleiding van de toezegging van de Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat 2012 en de motie van Hijum. In de ontwerp begroting 2014 moet ingegaan worden op de cijfermatige verdeling van de Rutte II taakstelling over de kerndepartementen, agentschappen en ZBO’s en op de (effecten) van de stapeling van taakstellingen.

Juni

25 juni

2013-06-25—Data behandeling ontwerpbegrotingen

In augustus is een aantal data rond de begrotingraden aangepast. De data zijn naar achteren verschoven. Tegen de tijd dat de agenda's van de begrotingsraden bekend zijn zal dit gedeeld worden met de departementen.

Daarnaast is het tijdschema van september aangepast op het verdwijnen van het persexemplaar van de ontwerpbegrotingen en de daarmee verschuivende planning bij de Sdu Uitgevers.

11 juni

2013-06-11—Budgetflexibiliteit

Model 1.33d is aangepast aan de toezegging van de minister van Financiën tijdens het Algemeen Overleg van 6 maart 2013. Voor het onderdeel juridisch verplichte uitgaven moet, naast een kwanitatief percentage op artikelniveau, ook een kwalitatieve toelichting opgenomen worden op het niveau van een financieel instument als geheel.

Mei

03 mei

2013-05-03—Aanpassing model 1.36

Model 1.36 (Bijlage Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen) is aangepast. Over de invulling van dit model bleek onduidelijkheid te bestaan.

01 mei

2013-05-01—Inhuldiging

De Rijksbegrotingsvoorschriften 2013, waaronder de modellen, zijn aangepast aan de inhuldiging van de Koning.

Maart

29 maart

2013-03-29—Specifieke uitkeringen

In het tijdschema zijn data (10 juni en 10 juli) opgenomen voor het starten van de uitvraag en het inleveren van de gegevens over specifieke uitkeringen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met ingang van de begroting 2014 zal BZK een totaal overzicht specifieke uitkeringen in haar begroting opnemen.

11 maart

2013-03-11—Vervallen model 3.70

Model 3.70 Overzicht Topinkomens is voor het jaarverslag 2012 komen te vervallen.
Per 1-1-2013 is de WNT van kracht geworden. Hiermee is echter de wettelijke grondslag voor de Wopt-rapportage vervallen. Op basis van de WNT zou pas in 2014 weer een rapportage over de inkomens over het jaar 2013 verschijnen. Door de invoering van de WNT en het vervallen van de Wopt ontstaat dus een soort “gat”in de informatievoorziening over topinkomens in de (semi-)publieke sector.

December

07 december

2012-12-07—Aanvulling voor het jaarverslag 2012

In het model voor de leeswijzer en het model voor het beleidsartikel jaarverslag (conform VBTB) is een wijziging opgenomen in verband met het overgangsjaar van VBTB naar VB. Deze wijziging heeft betrekking op het toelichten van indicatoren en kengetallen die wel in de begroting 2012 zijn opgenomen, maar niet meer terugkomen in de begroting 2013. Tevens zijn enkele kleine correcties aangebracht in model 1.51.

November

21 november

2012-11-21—Data gecorrigeerde saldibalans

Op verzoek van de departementen zijn de data voor de indiening van de gecorrigeerde saldibalans op een vaste kalenderdag in de maand vastgesteld. Dit is standaard de 15e van de maand, tenzij deze datum in het weekeinde valt. Dan is het de eerstvolgende maandag.

Augustus

30 augustus

2012-08-30—Herziening in verband met agentschappen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de regeling baten-lastendiensten zal er per 1 januari 2013 een nieuwe regeling Agentschappen in werking treden. Als gevolg daarvan is er ook in de Rijksbegrotingsvoorschriften een aantal wijzigingen doorgevoerd. In het controllersoverleg is reeds melding gemaakt van de onderstaande concept-aanpassingen van de RBV:

  • De naam baten-lastendiensten komt te vervallen. Vanaf nu wordt er gesproken over agentschappen. Hierbij is een onderscheid tussen agentschappen met een baten-lastenadministratie (baten-lastenagentschap) en agentschappen met een verplichtingen-kasadministratie (verplichtingen-kasagentschappen) gemaakt.

  • Voor de verplichtingen-kasagentschappen zijn voor begroting, 1e suppletoire begroting, 2e suppletoire begroting en openingsbalans specifieke modellen opgesteld conform het verplichtingen-kasstelsel. In de RBV 2014 zal ook een model voor het jaarverslag worden toegevoegd.

  • De modellen voor de departementale en samenvattende begrotingsstaat, slotwet en departementale en samenvattende verantwoordingsstaat zijn aangevuld zodat hierin ook verplichtingen-kasagentschappen opgenomen kunnen worden.

 

Naast deze punten wordt in de RBV nadere toelichting gevraagd over de invulling van taakstellingen.

2012-08-30—Reguliere herziening

Tijdschema

De data in het tijdschema zijn geactualiseerd. Als de voorgeschreven datum in het weekend valt, is deze naar de werkdagen verschoven.

Ten opzichte van de RBV 2012 zijn daarnaast nog enkele wijzigingen doorgevoerd:

  • De Voorlopige Rekening wordt als formeel stuk niet meer aangeboden aan de Staten-Generaal en de data voor verzenden van deze rekening naar de Ministerraad en de Staten-Generaal is dan ook geschrapt. De mutaties moeten nog wel ingediend worden in verband met aanlevering van deze cijfers aan het CPB en Eurostat;

  • Geschrapt zijn de data voor verzenden van de voorlopige meerjarenramingen belastinguitgaven in augustus, als bijlage bij de Miljoenennota, aan de leden van het IOFEZ;

  • Jaarverslagen en auditrapporten worden op 15 maart 2013 aangeleverd (was 16 maart);

  • Departementale jaarverslagen worden op 22 maart 2013 in de Ministerraad behandeld (was 23 maart);

  • Jaarverslagen worden door het Ministerie van Financiën uiterlijk op 29 maart 2013 aan de Algemene Rekenkamer geleverd t (was 30 maart);

  • Correctiebladen worden uiterlijk op 12 april 2013 ingediend (was 26 april);

  • Het Financieel Jaarverslag van het Rijk wordt op 19 april naar de Algemene Rekenkamer verzonden (was 20 april).

 

Modellen

Model 5.01 nieuwe huisvestingwensen Dit model is vervallen in overleg met BZK, omdat de aanlevering van huisvestingswensen door BZK nader wordt geregeld.

3.70 - Topinkomens is geactualiseerd. Het Wopt normbedrag over 2012 wordt in de zesde week van 2013 gepubliceerd, dit zal dus later in de RBV worden verwerkt.

4.53 - Driemaands kasprognose betalingen en ontvangsten Dit model was alleen voor betalingen en is nu ook geschikt gemaakt voor de ontvangsten > 10 miljoen. Daarnaast zijn de contactpersonen in dit model geactualiseerd.

Model 2.15, 2.25 en 3.54 In de suppletoire begrotingen, de jaarverslagen en de slotwet dient aan te worden gegeven welke norm (absoluut en/of relatief) is gehanteerd bij het opnemen van een toelichting bij de mutaties. Dit is opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer (zie Tweede Kamer nr. 33 240).

Overig

In het IOFEZ van 7 juni 2012 is de Rijksbrede kostensoortentabel vastgesteld.

Vanaf 1-1-2013 moet informatie op basis van de genoemde kostensoortentabel kunnen worden geleverd. De departementen zijn verantwoordelijk voor opname van de tabel in de departementale financiële administraties ultimo 1-1-2013, uitgezonderd Defensie die een jaar later overgaat.

Per 1-1-2013 wordt ook de zgn. werkkostenregeling ingevoerd. Vanuit die regeling is ook een lijst op gesteld met op te nemen kostensoorten. Beide onderdelen zijn opgenomen in de Begrippenlijst van de RBV 2013.

24 augustus

2012-08-24—Verantwoord Begroten verantwoording

De grootste wijzigingen in de modellen voor de jaarverslagen komen voort uit Verantwoord Begroten. Deze modellen zijn geënt op de VB-modellen voor de begroting 2012. De modellen voor de begroting 2013 en de suppletoire begroting 2012 naar aanleiding van Verantwoord Begroten zijn al in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 doorgevoerd.

In de RBV 2014 zal Verantwoord Begroten voor het eerst helemaal doorgevoerd zijn – inclusief de verwerking van alle verantwoordingsmodellen.

In de RBV 2013 zijn nog twee versies van een verantwoordingsmodel terug te vinden, 1 voor VB en 1 ‘oud’ model (afhankelijk of VB op onderdelen al was doorgevoerd of niet).