Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Tijdschema

Dit tijdschema voor het begrotingsjaar 2013 bevat de Rijksbegrotingsvoorschriften voor:

 • de verantwoording over de begroting 2012;

 • de uitvoering van de begroting 2013;

 • de begroting 2014.

 

Het tijdschema is gebaseerd op de voorschriften uit de Comptabiliteitswet 2001.

Het tijdschema bevat ook een aantal data waarop door de vakdepartementen aanvullende en/of extra-comptabele financiële en verantwoordingsinformatie bij coördinerende andere departementen moet worden aangeleverd.

Tonen

Januari

Uitvoering

15 januari

Bij Financiën/Rijkshoofdboekhouding (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans conform model 4.54 december en de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst). Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS aangeleverd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

Verantwoording

18 januari (uiterlijk)

Bij BZK indienen van in 2012 gerealiseerde uitgaven die behoren tot het GSB-kader, opgenomen in het extra-comptabel overzicht GSB-budgetten (indienen t.a.v. de directeur Grotestedenbeleid simon.Bakker@minbzk.nl).

25 januari

IBOS-loketten gaan open

Bij Financiën/Inspectie der Rijksfinancien indienen en invoeren van de mutaties in IBOS. Deze cijfers worden gebruikt voor rapportage aan CBS en de Europese Commissie (Eurostat). De loketopening is bekend onder de naam 'voorlopige rekening', dit formele stuk gaat niet meer richting de Staten-Generaal. De standen lopen mee in de slotwet.

25 januari

Bij Financiën/BZ/BBE indienen conform model 4.30, emailadres j.j.m.zoller@minfin.nl):

 • concept deelverklaring Europees Sociaal Fonds (ESF) door het Ministerie van SZW;

 • concept deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door het Ministerie van EZ;

 • concept deelverklaring Europees Visserij Fonds (EVF) door het Ministerie van EZ;

 • concept deelverklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (ELGF en ELFPO) door het Ministerie van EZ;

 • concept deelverklaring Europees Integratiefonds door het Ministerie van BZK;

 • concept deelverklaring Europees Vluchtelingenfonds, Europees Buitengrenzenfonds en Europees Terugkeerfonds door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Minister van Immigratie en Asiel).

 

Tevens bij Financiën/BZ/BBE aanleveren:

 • door de minister getekende deelverklaring Europees Sociaal Fonds (ESF), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie en (een samenvatting van) de certificerende rapporten door het Ministerie van SZW;

 • door de minister getekende deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie en (een samenvatting van) de certificerende rapporten door het Ministerie van EZ;

 • door de minister getekende deelverklaring Europees Visserij Fonds (EVF), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie en (een samenvatting van) de certificerende rapporten door het Ministerie van EZ;

 • door de minister getekende deelverklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (ELGF en ELFPO), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie;

 • door de minister (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) getekende deelverklaring Europees Integratiefonds, een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie en (een samenvatting van) de certificerende rapporten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • door de minister (Minister van Immigratie en Asiel) getekende deelverklaring Europees Vluchtelingenfonds, Europees Buitengrenzenfonds en Europees Terugkeerfonds, een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie en (een samenvatting van) de certificerende rapporten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Februari

Uitvoering

15 februari

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans januari conform model 4.54 en tevens invoeren van de artikelrealisaties in IBOS. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

Verantwoording

15 februari

Bij Financiën/BZ/BBE indienen:

 • door de minister getekende deelverklaring conform model 4.30 voor de nationale verklaring Europees Sociaal Fonds (ESF), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie door het Ministerie van SZW;

 • door de minister getekende deelverklaring conform model 4.30 voor de nationale verklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie door het Ministerie van EZ;

 • door de minister getekende deelverklaring conform model 4.30 voor de nationale verklaring Europees Visserij Fonds (EVF), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie door het Ministerie van EZ;

 • door de minister getekende deelverklaring conform model 4.30 voor de nationale verklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (ELGF en ELFPO), een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie door het Ministerie van EZ;

 • door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Europees Integratiefonds) en de Minister van Immigratie en Asiel (Europees Vluchtelingenfonds, Europees Buitengrenzenfonds en Europees Terugkeerfonds) getekende deelverklaringen conform model 4.30 voor de nationale verklaring voor de Migratiefondsen, een daarbij behorend auditrapport, een samenvatting van de definitieve beschikkingen van de Europese Commissie door het Ministerie van BZK

 

15 februari

IBOS-loketten gaan open 

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

22 februari

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS  door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

22 februari

Bij Financiën/BBH onderhands indienen -door plaatsing in de bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2012, bestaande uit:

 • de beleidsprioriteiten

 • de beleidsartikelen

 • de niet-beleidsartikelen

 • de bedrijfsvoeringsparagraaf

 • de jaarrekening inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke baten-lastendiensten

 • de bijlagen ZBO's en RWT's.

 

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

Maart

Voorbereiding

15 maart

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor IS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; de begrotingsrapportage februari voor de artikel(onderdeel)en die vallen onder de HGIS wordt daarbij meegezonden (Indienen bij directie FEZ/BuZa, kamer 9A16).

15 maart

Bij BZK/BFO en bij Financiën/BBL en IRF aanmelden van de budgettaire consequenties voor 2013 van departementale maatregelen voor het gemeente- en/of het provinciefonds.

15 maart

Bij Financiën/IRF indienen van de Beleidsbrieven. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 ingevuld.

Uitvoering

15 maart

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans februari conform model 4.54 . Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

15 maart

IBOS-loketten gaan open:

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (mede t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding). (zie Begrippenlijst).

19 maart

Bij Financiën/AGT/ SSB (sss.betalingsverkeer@minfin.nl indienen van de driemaands kasprognose (zie model 4.53).

Verantwoording

08 maart

Behandeling Nationale Verklaring in de Ministerraad.

12 maart

Door Financiën aanbieden van Nationale Verklaring aan de Europese Commissie.

15 maart

Bij Financiën/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 1. het departementaal jaarverslag 2012;

 2. de ontwerp-slotwet 2012;

 3. de jaarrekening(en) over 2012 van de diensten die een baten-lastenstelsel voeren;

 4. het samenvattende auditrapport 2012.

 

Aantal in te leveren exemplaren:

 • het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • de Slotwet in 2-voud op papier en

 • het auditrapport (in 2-voud op papier).

 

Deze exemplaren worden bij Financien/BBH ingediend -naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. 

1 exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport zijn bestemd voor de AR.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

15 maart

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gegevens voor de staatsbalans. Zie hiervoor additioneel aan te leveren informatie.

22 maart

MR-behandeling departementale jaarverslagen.

26 maart

Door departementen aan Financiën/BBH verzenden van eventueel naar aanleiding van opmerkingen in de MR aangepaste versie van het jaarverslag door middel van plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor logistieke aanwijzingen.

29 maart

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de ADR/DAD (CW vereiste, art. 60, derde lid) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

29 maart (uiterlijk)

Door Financiën aan de Algemene Rekenkamer verzenden van de slotwetten 2012, de departementale jaarverslagen 2012, de samenvattende auditrapporten 2012 en de brief met opmerkingen waartoe de stukken aanleiding geven.

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg, in de week van 8 april 2013. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

April

Uitvoering

15 april

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl indienen van de gecorrigeerde saldibalans maart (zie model 4.54). Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans. 

Verantwoording

02 april (uiterlijk)

Bij het Ministerie van BuZa indienen van de realisatiecijfers 2012 (inclusief toelichting) van de uitgaven die betrekking hebben op HGIS (indienen bij directie FEZ/BuZa, kamer 9A16).

02 april

Mailen van model 3.70 naar postbus topinkomens@minbzk. Voor opname van de gegevens in de Wopt rapportage aan de Tweede Kamer door BZK (DG Bestuur /directie Arbeidszaken Publieke Sector/cluster Politieke ambtdragers/normeringsbeleid).

10 april

Aanleveren inputgegevens bij Financiën door departementen en agentschappen. Deze inputgegevens worden rechtstreeks in IBOS ingevoerd. De gebruikershandleiding is via RIS/IBOS beschikbaar.

12 april (uiterlijk)

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

12 april (uiterlijk)

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen en de correctiebladen voor de slotwetten bij BZ/BBH n.a.v. opmerkingen van de AR. Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

19 april (uiterlijk)

Door Financiën verzenden van het Financieel Jaarverslag van het Rijk en het auditrapport daarbij aan de Algemene Rekenkamer.

Mei

Uitvoering

08 mei

Bij Financiën/BBH indienen van de concept eerste suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2013 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

15 mei

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans april conform model 4.54. Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS aangeleverd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

24 mei

Bij Financiën/BBH, direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad, indienen van het 1e suppletoire begrotingswetsvoorstel samenhangend met de Voorjaarsnota 2013. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financien/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

31 mei (uiterlijk)

Door Financiën/IRF verzenden van de Voorjaarsnota 2013 en de daarmee samenhangende getekende 1e suppletoire begrotingswetsvoorstellen aan de Staten-Generaal.

Gelijktijdig worden de Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingswetsvoorstellen door Financiën digitaal naar de Griffie van de Tweede Kamer verzonden. (tkdocumenten@tweedekamer.nl.)

Verantwoording

03 mei

Bij Financiën/BBH indienen van de concept Slotwet 2012 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

08 mei (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve slotwet 2012 en het definitieve departementale jaarverslag 2012 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt de slotwet in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. 1 exemplaar van de slotwet moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

14 mei (uiterlijk)

Het jaarverslag wordt in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. 1 exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

15 mei

Door Financiën aanbieden van de Nationale Verklaring aan de Staten-Generaal.

15 mei

Door Financiën aanbieden van de slotwetten 2012, de departementale jaarverslagen 2012 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

Juni

Voorbereiding

10 juni

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt door BZK de aanbiedingsbrief en het format voor de uitvraag specifieke uitkeringen aan de departementen verzonden.

14 juni (tot uiterlijk 21 juli)

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtsconstructie (zie toelichting beleidsartikelen (BuZa BZK en I&M).

14 juni

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2014 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.  

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

 1. de concepten van de memorie van toelichting (zie model 1.30).

 2. de bijlage inzake ZBO’s en RWT’s.

 

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 1. Bij Financiën/IRF en BuZa (bij directie FEZ/BuZa, kamer 9A16) indienen:
  de ramingen 2013-2018 (inclusief toelichtingen) die betrekking hebben op HGIS.

 2. Bij Financiën/IRF en IenM indienen:
  voor de overzichtsconstructie Milieu de ramingen 2013 - 2018 (zie Toelichting beleidsartikelen). Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 3. Bij Financiën/IRF en BZK indienen:
  voor de overzichtsconstructie GSB de ramingen 2013 - 2018 (volgens een door BZK aan te leveren format (zie Toelichting beleidsartikelen), indienen t.a.v. de directeur Grotestedenbeleid.

 4. Bij Financiën/IRF en IenM indienen:
  voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl de ramingen 2013-2018 (zie toelichting beleidsartikelen). Dit volgens een door IenM aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 

Uitvoering

07 juni

IBOS-loketten gaan open:

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) mei en invoeren van de bijbehorende mutaties in IBOS (o.a. t.b.v. de Julibrief).

14 juni

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.

17 juni

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl indienen van de gecorrigeerde saldibalans mei conform model 4.54. Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. Van de artikelrealisaties dienen de uitgaven en de ontvangsten aan te sluiten bij de gecorrigeerde saldibalans.

Juli

Voorbereiding

10 juli

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 mln. te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 1.33).

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in de begroting van het BES-fonds leveren de departementen daarnaast alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 mln. niet halen, aan bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (postbus.begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het totaaloverzicht van uitgaven in Caribisch Nederland op en draagt zorg voor de opname daarvan in de begroting van het BES-fonds.

10 juli

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van BZK, leveren de departementen het ingevulde format aan. Deze aanlevering gebeurt bij de Postbus Begrotingszaken van het ministerie van BZK postbus.begrotingszaken@minbzk.nl. Het ministerie van BZK stelt het totaaloverzicht op.

12 juli

Bij Financiën/IRF en BuZa indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot HGIS (indienen bij directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl). Alleen voor zover in de eerder aan BuZa verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting).

12 juli

Bij Financiën/IRF en IenM indienen de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl, alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht.

12 juli

Bij IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (t.a.v.FMC-XII@minienm.nl. Alleen voor zover in de eerder aan IenM verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht.

12 juli

Bij IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Noordvleugel (t.a.v. de hoofddirecteur Financiën en Bedrijfsvoering; FMC-IF@minienm.nl. Alleen voor zover in de eerder aan IenM verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht.

12 juli

Bij Financiën/IRF en BZK indienen van de overzichtsconstructie Integratiebeleid (indienen t.a.v. Directie Inburgering en Integratie, mevrouw Kroon, (astrid.kroon@minbzk.nl alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht.

18 juli

Aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2014 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen.

In de SG-versie concept begroting 2014 wordt tevens de voorgenomen verzameluitkeringen onder het artikel 'Algemeen' opgenomen.

19 juli

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

Uitvoering

12 juli

IBOS-loketten gaan open: 

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) juni en invoeren van de bijbehorende mutaties in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

15 juli

Bij Financien/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans juni (zie model 4.54). Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

Augustus

Voorbereiding

16 augustus (medio)

Door Financiën verzenden van de ontwerpbegrotingen 2014 aan de ministerraad.

16 augustus (evt. aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden)

Bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2014, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

In de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2014 wordt tevens de voorgenomen verzameluitkeringen onder het artikel 'Algemeen' opgenomen.

19 augustus (tot uiterlijk 30 augustus)

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen.

19 augustus (vanaf)

Door Financiën verzenden van de Augustusbrief aan de ministerraad (belasting- en premiebeeld).

19 augustus (tot uiterlijk 30 augustus)

Door Financiën verzenden van de concept Miljoenennota 2014 aan de ministerraad.

19 augustus (vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 30 augustus)

Bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2014 binnen 5 werkdagen na behandeling/besluitvorming (doch uiterlijk 30 augustus) van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) ingediend bij Financien/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

30 augustus (uiterlijk)

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

Uitvoering

15 augustus

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans juli (zie model 4.54). Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

September

Voorbereiding

10 september

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

10 september

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen

13 september

Bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in tweevoud op papier.

17 september

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2014 aan de Tweede Kamer (Prinsjesdag).

27 september

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2014 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

Uitvoering

16 september

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans augustus (zie model 4.54). Tevens invoeren van de artikelrealisaties in IBOS. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

17 september

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.

Oktober

Voorbereiding

04 oktober

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

25 oktober

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering  en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing. (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers (2018).

Uitvoering

11 oktober

IBOS-loketten gaan open:

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) september in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

11 oktober

Een afschrift van het HGIS-deel van de begrotingsmutaties wordt naar BuZa gestuurd (directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

15 oktober

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans september conform model 4.54. Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

November

Uitvoering

15 november

Bij Financiën/BBH indienen van de tweede suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2013 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

22 november (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2013. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financien/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

December

Voorbereiding

17 december

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering.

Uitvoering

16 december

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans november (zie model 4.54). Tevens worden de artikelrealisaties in IBOS ingevoerd. De artikelrealisaties van de uitgaven en de ontvangsten sluiten aan bij de gecorrigeerde saldibalans.

17 december

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.