Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

3.10 - Aanbieding en verzoek dechargeverlening

Toelichting

In dit onderdeel wordt het jaarverslag aangeboden aan de Staten-Generaal en wordt het verzoek tot dechargeverlening gedaan. Dit verzoek dient gericht te zijn aan de Voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van onderstaande standaardtekst.

Model:

AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Toelichting

Alternatief A : voor een departementaal jaarverslag wordt de volgende tekst opgenomen:

Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van ......., het departementale jaarverslag van het Ministerie van ..............( ) over het jaar 20.. aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van ……………… decharge te verlenen over het in het jaar 20.. gevoerde financiële beheer.

Toelichting

Alternatief B1: voor een niet-departementaal jaarverslag, i.c. voor het koninklijk huis, de hoge colleges, koninkrijksrelaties, een begrotingsfonds wordt de volgende tekst opgenomen:

Hierbij bied ik <eventueel: , mede namens de Minister/Staatssecretaris ….,> het jaarverslag met betrekking tot de begroting van ……….. (..) over het jaar 20.. aan.

Toelichting

Alternatief B2: voor de situatie dat het departementaal jaarverslag en het jaarverslag van een begrotingsfonds in één boekwerk als kamerstuk worden gepubliceerd.

Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris van ……., het departementale jaarverslag van het Ministerie van ………...( ) over het jaar 20.. aan, alsmede het jaarverslag met betrekking tot de begroting van het fonds ……….. (..) over het jaar (..).

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van ……………… decharge te verlenen over het in het jaar 20.. gevoerde financiële beheer.

Toelichting

Na een van deze alternatieve teksten doorgaan met de volgende tekst:

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

  1. het gevoerde financieel beheer en materieel beheer;

  2. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

  3. de financiële informatie in het jaarverslag <eventueel: de jaarverslagen>;

  4. de betrokken saldibalans <eventueel: de betrokken saldibalansen>;

  5. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

  6. de in het jaarverslag <eventueel: de jaarverslagen> opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

 

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

  1. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 20…;

  2. het voorstel van de slotwet dat met het onderhavige jaarverslag samenhangt <eventueel: de voorstellen van de slotwet die met de onderhavige jaarverslagen samenhangen>;

  3. het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

  4. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 20.. opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 20.., alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 20.. (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

 

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is <eventueel: slotwetten zijn> aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

Toelichting

In voorkomende situaties wordt hieraan de volgende passage toegevoegd:

Met het oog op de dechargeverlening wijs ik op de volgende bevindingen van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer heeft met betrekking tot ……………..[beleids- of bedrijfsvoeringonderwerp invullen] bezwaar ex artikel 88 van de Comptabiliteitswet 2001 gemaakt. De Rekenkamer heeft mij bij haar brief van …………… meegedeeld dat zij, ook na de door mijn ministerie bij brief van ………………… gegeven verklaring en voorgestelde verbeteracties, haar bezwaar handhaaft.

Toelichting

Bovenstaande tekst kan zonodig uitgebreid worden met een aanvullende tekst.

Hierna doorgaan met de tekst onder alternatief A of B

[Alternatief A]

De handhaving van dit – zogenaamde rechtmatigheids- – bezwaar leidt tot een zogenaamde Indemniteitsprocedure ex artikel 89, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001. In het kader van deze procedure zal ik uiterlijk twee maanden na de hiervoor genoemde brief van de Algemene Rekenkamer een voorstel tot vaststelling van een indemniteitswet bij de Tweede Kamer indienen (zie model 3.90). Samengevat betreft het bezwaar het volgende: …………………………………

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat het voorstel tot vaststelling van deze indemniteitswet is aangenomen.

[Alternatief B]

De handhaving van dit zogenaamde tweede-orde-bezwaar heeft geleid tot een vermelding door de Algemene Rekenkamer van het bezwaar in haar rapport van het verantwoordingsonderzoek over 20.. met betrekking tot mijn ministerie. Samengevat betreft het bezwaar het volgende: ……………………………………………………….

Standpunt minister op grond van artikel 63, vierde lid CW 2001:

Toelichting

Na een samenvatting van het bezwaar wordt het standpunt van de minister over het bezwaar opgenomen. Indien dit standpunt op de 3e woensdag van mei nog niet is bepaald, dient hier aangegeven te worden, wanneer de Tweede Kamer over dit standpunt zal worden geïnformeerd. Op grond van artikel 63, vierde lid,CW moet dat in elk geval vóór de behandeling van het jaarverslag door de Tweede Kamer.

De Minister van ……………………..,

[Naam:] ………………………………

Handtekening: …………………………..

Toelichting

Ondertekening is slechts nodig door 1 minister. Uit de eerste alinea blijkt namens welke staatsscretaris en/of (andere) minister aanbieding mede plaatsvindt.

Vervolgens onderstaande twee verklaringen opnemen op een nieuwe (rechter) pagina.

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.