Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Verantwoording

 1. 3.00

  Inhoudsopgave departementaal jaarverslag

  Model: Inhoudsopgave Inhoudsopgave jaarverslag met modelverwijzing Titelblad - Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie Inhoudsopgave zie A.   Algemeen     Aanbieding van het jaarverslag en verzoek...

 2. 3.01

  Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds

  Model: Inhoudsopgave Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds met modelverwijzing   Titelblad -   Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie   Inhoudsopgave zie A. Algemeen     Aanbieding van het ja...

 3. 3.02

  Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen

  Model: Cirkeldiagram Er komen minimaal 2 modellen: Gerealiseerde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Gerealiseerde ontvangsten van het departeme...

 4. 3.10

  Aanbieding en verzoek dechargeverlening

  In dit onderdeel wordt het jaarverslag aangeboden aan de Staten-Generaal en wordt het verzoek tot dechargeverlening gedaan. Dit verzoek dient gericht te zijn aan de Voorzitters van de beide kamers der...

 5. 3.11

  Leeswijzer jaarverslag

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De leeswijzer volgt de opbouw van het jaarverslag. Indien van toepassing kan in de leeswijzer worden ingegaan op het onderscheid tussen...

 6. 3.21

  Beleidsprioriteiten (beleidsverslag)

  Model: Voor het onderdeel beleidsprioriteiten is geen model voorgeschreven. Beleidsprioriteiten die aandacht in de departementale begroting hebben gekregen, behoren in het departementale jaarverslag e...

 7. 3.21a

  Realisatie beleidsdoorlichtingen

  Model: Realisatie beleidsdoorlichtingen  Artikel  Realisatie Toelichting (ter illustratie zijn voorbeeldteksten opgenomen) t-2 t-1 t   Artikel 1 (naam artikel)   (titel onderzoek) X Afgerond (TK 2345...

 8. 3.22

  Beleidsartikel jaarverslag

  Model: Beleidsartikel X Dit model is van toepassing op de beleidsartikelen in de begroting 2012 die niet volgens Verantwoord Begroten, maar nog volgens VBTB zijn opgesteld. Er dient te worden gestr...

 9. 3.22

  VB Beleidsartikel jaarverslag

  Model: Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen: Opbouw beleidsartikel A. Algemene doelstelling Zie B. Rol en verantwoordelijkheid Zie C. Beleidsconclusies Zie D. Tabel Budgettaire...

 10. 3.22a

  Algemene doelstelling beleidsartikel

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De algemene doelstelling wordt overgenomen conform de begroting. Onder de algemene doelstelling wordt kort en bondig beschreven in h...

 11. 3.22b

  Rol en verantwoordelijkheid

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De omschrijving van de rol en verantwoordelijkheid sluit aan bij de teksten uit de begroting. In principe wordt hier dus dezelfde tekst...

 12. 3.22c

  Beleidsconclusies

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. Het beleidsartikel bevat een paragraaf beleidsconclusies waarin een oordeel wordt gegeven over de uitvoering van het beleid in het afge...

 13. 3.22d

  Budgettaire gevolgen van beleid

  Model: Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)   Realisatie Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Verschil   t-4 t-3 t-2 t-1 t t t Verplichtingen X X X X X X X Waarva...

 14. 3.22e

  Toelichting op de financiële instrumenten

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen tussen de budgettaire raming en de reali...

 15. 3.22f

  VB Beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst (geen Batenlastendienst/Zelfstandig Bestuursorgaan)

  VB Beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst Model: Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)   t-4 t-3 t-2 t-1...

 16. 3.23a

  Niet-beleidsartikel Algemeen

  Model: Algemeen: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)   Realisatie Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Ver...

 17. 3.23b

  Niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement

  Model: Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie ….. met uitzondering van «grote uitvoeringsorganisatie» (zie artikel X) en de baten-lastendiensten. ...

 18. 3.23c

  Niet-beleidsartikel Geheim

  Model: Geheim: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)   Realisatie Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Vers...

 19. 3.23d

  Niet-beleidsartikel Nominaal en Onvoorzien

  Model: Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)   Realisatie Oorspronkelijk Vastgestelde ...

 20. 3.24

  Bedrijfsvoeringsparagraaf

  Model: Rechtmatigheid artikel / post saldibalans / baten baten-lastendienst x «tekst invoegen» artikel / post saldibalans / baten baten-lastendienst y «tekst invoegen» Totstandkoming beleidsinformatie...

 21. 3.30a

  Departementale verantwoordingsstaat

  Model: Departementale verantwoordingsstaat 20.. van het Ministerie van ... (..) (bedragen x € 1.000) (1) (2) ( 3) = (2) - (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Versch...

 22. 3.30b

  Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

  Model: Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (Bedragen x € 1.000)   Art. nr. Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) realisatie (3) Verschil realisatie en o...

 23. 3.31

  Saldibalans per 31 december

  Model: Saldibalans per 31 december 20.. van het Ministerie van ... (..) (Bedragen x € 1.000) Activa Passiva 1) Uitgaven ten laste van de begroting ... 2) Ontvangsten ten gunste van de begroting ... 3...

 24. 3.32

  Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastendienst

  Model: Samenvattende verantwoordingsstaat 20..  inzake baten-lastendienst van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000) Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Realisatie (3...

 25. 3.33

  Jaarverantwoording van de baten-lastendienst .............per 31 december 20.......

  Model: Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst…(Bijdragen x € 1.000) Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelij...

 26. 3.40

  Bijlage Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak 

  Bijlage ZBO's/RWT's De bijlage inzake toezichtrelaties bevat informatie over het toezicht op de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) als bedoeld in...

 27. 3.45

  Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek

  Model: Evaluatie- en overig onderzoek Soort onderzoek Titel/ onderwerp   Artikel   Start Afronding   Vindplaats   1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid           1a. Beleidsd...

 28. 3.50

  Begrotingswetsvoorstel Slotwet

  Model: Begrotingswetsvoorstel suppletoire begroting, samenhangende met de Slotwet Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ………………………….. (...) voor het jaar 20.. (wijziging samenhangen...

 29. 3.51

  Departementale begrotingsstaat

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van ..... (..) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) 1 e suppletoire begr...

 30. 3.52

  Begrotingsstaat baten-lastendienst

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het batenlastendienst ..........van het Ministerie van ………….....(..) voor het jaar 20.. (Slotwet) Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting ...

 31. 3.53

  Begrotingsstaat begrotingsfonds

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het ………….....fonds (..) voor het jaar 20.. (Slotwet) (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Mutaties (+ of -)...

 32. 3.54

  Memorie van toelichting

  Model: MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van art...

 33. 3.60

  Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (bijlage externe inhuur)

  Bijlage externe inhuur Model: Ministerie van ... Verslagjaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Programma- en apparaatskosten 1. Interim-management 2. Organisatie- en Formatieadvies 3. Beleidsadvies 4. Comm...

 34. 3.70

  Topinkomens

  Model: DIT MODEL IS VOOR HET JAARVERSLAG 2012 KOMEN TE VERVALLEN.

 35. 3.90

  Voorstel van indemniteitswet

  Model: Vaststelling van een indemniteitswet met betrekking tot de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van ................ (..)  voor het jaar … VOORSTEL VAN WET Wij Willem-...