Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

4.54 - Gecorrigeerde saldibalans

Gecorrigeerde saldibalans ministerie................... Ultimo 20..(Bedragen in miljoenen euro's met één cijfer  achter de komma) 
RHB-code Omschrijving Saldibalans Correcties Totaal Uit andere ministeries Totaal generaal
  Liquide middelen:          
  - Kassaldi ... ... ...    
  - Postbanksaldi ... ... ...    
  - Overige saldi ... ... ...    
  Te verrekenen RHB ... ... ...    
  Derdenrekening ... ... ...    
  Begrotingsuitgaven:          
  - Lopend kalenderjaar* ... ... ...    
  - Vorige kalenderjaren ... ... ...    
  Begrotingsontvangsten:          
  - Lopend kalenderjaar* ... ... ...    
  - Vorige kalenderjaren ... ... ...    
  Rekening-courant RHB ... ... ...    
  Andere ministeries   ... ...    
  Overige rekeningen ... ... ...    
  Totaal          
Open tabel in nieuwe pagina

* conform het totaal van de standen van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten, zoals per begrotingsartikel verbijzonderd in de maandstaat

Te verrekenen met Rijkshoofdboekhouding
Omschrijving Bedrag
... ...
   
Opgesteld te Den Haag d.d. ..-..-....
door ...
Telefonisch te bereiken onder ...
Open tabel in nieuwe pagina
Artikelsgewijze specificatie inzake het begrotingshoofdstuk …behorende bij de gecorrigeerde saldibalans van het Ministerie ...........(ultimo 20..)
Begrotingsuitgaven
(lopend kalenderjaar)
Begrotingsontvangsten
(lopend kalenderjaar)
Artikel Artikelonderdeel  Subartikelonderdeel  Bedrag Artikel Artikelonderdeel Subartikelonderdeel Bedrag
               
Totaal     0,0 Totaal     0,0
Open tabel in nieuwe pagina
Andere ministeries
Ministerie Bedrag Begrotingsartikel
eigen departement
Begrotingsartikel
ander departement
       
  0,0    
Open tabel in nieuwe pagina