Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring

Model:

Deelverklaring EU Landbouwfondsen (exclusief de toelichting)

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 1. het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 2. de uitgaven en ontvangsten tot een totaal bedrag van €…………… ten laste respectievelijk ten gunste van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Nederlandse betaalorganen over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende rekeningen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 3. openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van €…………… inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Nederlandse betaalorganen over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende rekeningen, in de context van bovengenoemde certificerende rapportages naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn.

 

« eventuele voorbehouden ELGF en/of ELFPO»

De mij bekende onderzoeken of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, zijn verantwoord in de bijgevoegde toelichting. De bevestigingen en het punt van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit afgeronde audits en laat onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum:

Ondertekening:                       

Bijlagen bij deelverklaring ELGF en ELFPO

 • Consolidatie deelverklaring GLB (jaar);

 • Financiële correcties verrekend GLB (jaar);

 • Opgelegde correcties nog te verrekenen in (jaar)GLB en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

 

Let op! De volgende passage dient als voetnoot in de deelverklaringen te worden opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de borgingsverklaringen van de directeuren van de erkende betaalorganen, de rapporten van de certificerende instantie (Auditdienst Rijk) inzake de certificerende audit, waarin opgenomen de door de Europese Commissie voorgeschreven controleverklaringen en oordelen, de aanvullende controleverklaring van de Auditdienst Rijk betreffende de rechtmatigheid tot op het niveau van eindbegunstigden en alle overige informatie.

Deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/Europees Sociaal Fonds/ Europees Visserijfonds (exclusief de toelichting)

Deelverklaring Minister van Economische Landbouw en Innovatie c.q. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Minister van …………………… en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 1. het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het EFRO/ESF/ EVF over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 2. de uitgaven en ontvangsten tot een totaal bedrag van € ……………….(aandeel EFRO/ESF/EVF €.....) ten laste respectievelijk ten gunste van het EFRO/ESF/EVF die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Nederlandse certificeringsautoriteit over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende betalingsaanvragen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 3. openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van €… ten gunste van het EFRO/ESF/EVF, die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Certificeringsautoriteit opgestelde en bij de Commissie over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) ingediende rekeningen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig juist en volledig zijn.

 

« eventuele voorbehouden»

De mij bekende onderzoeken of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, zijn verantwoord in de bijgevoegde toelichting.

De bevestigingen en het punt/de punten van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum:...februari (jaar)

Ondertekening:

Minister van .........,

Bijlagen

 • declaratiestaat per fonds;

 • opgelegde correcties nog te verrekenen in (jaar)(indien van toepassing) en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

 

Let op! De volgende passage dient als voetnoot in de deelverklaringen te worden opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de verklaring van de directeur van Dienst Regelingen als Certificeringsautoriteit, de jaarlijkse oordelen met bijgevoegde controleverslagen van de Auditautoriteit (Auditdienst Rijk) betreffende de opzet en werking van de controle- en beheersystemen van de vier betrokken operationele programma's EFRO 2007-2013 (EFRO OP Noord, EFRO OP West, EFRO OP Zuid en EFRO OP Oost), de aanvullende controleverklaring van de Auditdienst Rijk betreffende de rechtmatigheid tot op het niveau van eindbegunstigden en alle overige informatie.

Deelverklaring Migratiefondsen (exclusief de toelichting)

Deelverklaring Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(Europees Integratiefonds) en de Minister van Immigratie en Asiel (Europees Vluchtelingenfonds, Europees Buitengrenzenfonds en Europees Terugkeerfonds).

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Europees Integratiefonds) of als Minister van Immigratie en Asiel (Europees Vluchtelingenfonds, Europees Buitengrenzenfonds en Europees Terugkeerfonds) en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 1. het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het jaarprogramma (betreffende jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 2. de totale subsidiabele kosten, betreffende fonds(en) tot een bedrag van € ……(aandeel betreffende migratiefondsen €)………… ten laste van het jaarprogramma (betreffende jaar) opgestelde en door de verantwoordelijke autoriteit bij de Commissie ingediende rekeningen (ontvangsten en uitgaven), in de context van bovengenoemde informatie naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 3. openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van €….. ten gunste van het (betreffende fonds(en)) die zijn opgenomen in bijgaande tabel Lijst van lopende terugvorderingsopdrachten inzake het jaarprogramma (betreffende jaartal) naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig. Ten aanzien van deze verklaring geldt evenwel het volgende:

 

« eventuele voorbehouden»

De bevestigingen en het punt/de punten van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum:...februari (jaar)

Ondertekening:

Minister van .........,

                                                                                                                                                                        

Bijlagen:

 • declaratiestaat migratiefondsen;

 • opgelegde correcties nog terug te betalen in (jaar) (indien van toepassing) en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

 

Let op! De volgende passage dient als voetnoot in de deelverklaringen te worden opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de verklaring van de directeur van Dienst Regelingen als Certificeringsautoriteit, de jaarlijkse oordelen met bijgevoegde verslag van de Auditautoriteit (Departementale Auditdienst Veiligheid en Justitie) betreffende de opzet en werking van de controle- en beheersystemen en alle overige informatie.

Toelichting

Bovenstaande modelteksten (exclusief de toelichting) vormen de basis voor de af te geven deelverklaringen die het Ministerie van Financiën gebruikt om de jaarlijkse nationale verklaring op te stellen. In overleg met het Ministerie van Financiën kan door departementen worden afgeweken van de letterlijke tekst. Hiervan kan sprake zijn in situaties waarin:

 • het oordeel over het financieel beheerssysteem en/of de rechtmatigheid van transacties op eindbegunstigden niveau niet positief is en/of;

 • er sprake is van bijzonderheden en/of wijzigingen met betrekking tot regelgeving of financieel beheer van het relevante EU fonds in gedeeld beheer relevant voor de beoordeling van de nationale verklaring.

 

De in de deelverklaring te rapporteren aandachtspunten worden gewogen op basis van het relevante departementaal wegingskader.