Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

1.33 - Toelichting bij een beleidsartikel

Model:

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

A. Algemene doelstelling zie model 1.33a
B. Rol en verantwoordelijkheid zie model 1.33b
C. Beleidswijzigingen zie model 1.33c
D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid zie model 1.33d
E. Toelichting op de instrumenten zie model 1.33e
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Een beleidsartikel bevat alleen programma-uitgaven. Hiervan kan worden afgeweken met instemming van het Ministerie van Financiën.

  2. De onderdelen A,B en C beslaan in totaal maximaal 2 pagina’s per beleidsartikel.

  3. De tabel budgettaire gevolgen van beleid beslaat maximaal 1 pagina.

  4. Er dient te worden gestreefd naar een zo kort en bondig mogelijke beschrijving van het beleidsartikel. Het totale aantal pagina’s per beleidsartikel is maximaal 10.

  5. Van de punten 2 t/m 4 kan met instemming van het Ministerie van Financiën worden afgeweken indien het de inzichtelijkheid ten goede komt. Ook kan het wenselijk zijn om met specifieke politiek of beleidsmatige relevante onderverdelingen rekening te houden. Dit wordt ook in gezamenlijk overleg en met toestemming van Financiën bepaald. Eventueel kan er voor gekozen worden om een artikel te splitsen in 2 of meer artikelen, wanneer dit de inzichtelijkheid ten goede komt. Ook dit in overleg en met toestemming van Financiën.

  6. De financiële instrumenten in de tabel “budgettaire gevolgen van beleid” kunnen, indien dit de inzichtelijkheid vergroot, worden onderverdeeld naar artikelonderdeel. In de toelichting op de instrumenten wordt deze onderverdeling dan aangehouden. Deze artikelonderdelen worden verder niet toegelicht met beleidsinformatie en/of indicatoren. De beleidsmatige toelichting gebeurt op het niveau van de algemene doelstelling en op het niveau van de financiële instrumenten.