Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 30 maart t/m 30 april

Voorbereiding

Geen data gevonden.

Uitvoering

14 april

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans maart (zie model 4.54).

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

30 maart (uiterlijk)

Bij het Ministerie van BuZa indienen van de realisatiecijfers 2016 (inclusief toelichting) van de uitgaven die betrekking hebben op HGIS (indienen bij directie FEZ/BZ, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

30 maart

Indien tussen 15 en 30 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) in de volgende documenten:

  1. het departementaal jaarverslag 2016;

  2. de ontwerp-slotwet 2016;

  3. de jaarrekening(en) over 2016 van de agentschappen;

  4. het samenvattende auditrapport 2016.

 

Dan dienen deze wijzigingen uiterlijk op 30 maart verwerkt te zijn in een gewijzigde versie van het betreffende document. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 30 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 31 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

31 maart (uiterlijk)

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en samenvattende auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

07 april (uiterlijk)

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

07 april (uiterlijk)

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen en de correctiebladen voor de slotwetten op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van de Algemene Rekenkamer. Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 7 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financien/BZ/BBH en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

07 april (uiterlijk)

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg, uiterlijk op 7 april 2017. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

07 april

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de tweede conceptversie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Bijlage subsidieoverzichten ingevuld

De toelichting bij het model vindt u hier: Toelichting bijlage subsidieoverzichten

RBV 2017

Op deze site vindt u de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2016, de uitvoering van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.