Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 24 juni t/m 24 juli

Voorbereiding

05 juli

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 mln. te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 1.33).

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in de begroting van het BES-fonds leveren de departementen daarnaast alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 mln. niet halen, aan bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het totaaloverzicht van uitgaven in Caribisch Nederland op en draagt zorg voor de opname daarvan in de begroting van het BES-fonds.

05 juli

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van BZK, leveren de departementen het ingevulde format aan. Deze aanlevering gebeurt bij de Postbus Begrotingszaken van het ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). Het ministerie van BZK stelt het totaaloverzicht op.

10 juli

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

  1. Bij Financiën/IRF en BuZa indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot HGIS (indienen bij directie FEZ/BuZa, per e-mail FEZ-BZ@minbuza.nl).

  2. Bij Financiën/IRF en IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

  3. Bij IenM indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

  4. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

  5. Bij Financiën/IRF en EZ indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, p.j.vandervliet@minez.nl).

 

17 juli (uiterlijk 12 uur)

Aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2018 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen.

In de SG-versie concept begroting 2018 wordt tevens de voorgenomen verzameluitkeringen onder het artikel 'Algemeen' opgenomen.

Uitvoering

10 juli

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. 

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 17-07-2017 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

14 juli

Bij Financien/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans juni (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

Geen data gevonden.

RBV 2017

Op deze site vindt u de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2016, de uitvoering van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.