Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2017

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 22 november t/m 22 december

Voorbereiding

13 december

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

Uitvoering

24 november (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2017. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financien/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

15 december

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.   

15 december

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans november (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

15 december (uiterlijk)

Beleidsmatige uitgaven- en verplichtingenmutaties na Najaarsnota per brief verzenden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

RBV 2017

Op deze site vindt u de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2016, de uitvoering van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.